Skip to content Skip to navigation

Õpiedukeskus

Õpiedukeskuse juht, hariduslike erivajadustega (HEV) õpilaste õppe koordinaator Evelin Lahesoo

evelin.lahesoo[at]kivilinn.tartu.ee, telefon 746 0070

ruum A317

Sotsiaalpedagoog Laura Perillus

laura.perillus[at]kivilinn.tartu.ee, telefon 746 0070

ruum A317

Eripedagoog Maria Abramova

maria.abramaova[at]kivilinn.tartu.ee

ruum A306

Psühholoog Triinu Kilp

triinu.kilp[at]kivilinn.tartu.ee 

ruum A302

Abiõpetaja Gerda Madi

gerda.madi[at]kivilinn.tartu.ee

ruum A317

 

Õpiedukeskuse juhataja ja haridusliku erivajadustega õpilaste õppe koordinaator 

Õpiedukeskuse juhataja ja haridusliku erivajadusega (HEV) õpilase õppe koordineerija korraldab koolisisest meeskonnatööd, mida on vaja õpilaste õppe ja arengu toetamiseks ning koordineerib koolivälises võrgustikutöös osalemist. Ta toetab ja juhendab õpetajaid hariduslike erivajadustega õpilaste väljaselgitamisel ning nõustab vanemaid. Õpiedukeskuse juht teeb õpetajatele, õppejuhile, vanemale ja direktorile ettepanekuid edaspidiseks pedagoogiliseks tööks, koolis pakutavate õpilase arengut toetavate meetmete rakendamiseks või täiendavate lisauuringute läbiviimiseks ning ühelt haridustasemelt teisele ülemineku toetamiseks, tehes selleks koostööd õpetajate ja tugispetsialistidega. Vajadusel soovitab lapsevanematele õpilase psühholoogilist hindamist ja meditsiinilisi uuringuid väljaspool kooli.

Sotsiaalpedagoog

Sotsiaalpedagoog aitab õpilast koolis esilekerkivate sotsiaalsete või koolikohustuse täitmist takistavate probleemide ja murede korral. Ta nõustab ja toetab õpilast igakülgselt ning koostöös õpetajate, lapsevanemate ning õpilasega leitakse parim lahendus. Sotsiaalpedagoog toetab õpilase suhtlemisoskuste ja sotsiaalse pädevuse kujundamist. Lisaks on võimalik tema poole pöörduda õpi- ja karjäärivalikuid puudutavate küsimuste korral.

Eripedagoog

Eripedagoogi ülesandeks on õpilase arengu- ja õpioskuste taseme kindlaks tegemine ja tema arengut mõjutavate tegurite ning õpivajaduste välja selgitamine. Eripedagoog hindab õpilase kommunikatsioonivõimet, toetab õpilast suulise ja kirjaliku kõne arengut. Samuti toetab eripedagoog õpetajaid õpilaste kommunikatsioonivõime arendamisel, taastamisel ning kompenseerimisel.

Psühholoog

Psühholoog nõustab õpilast tema isikliku elu, õppetöö või vaimse tervisega seotud probleemide korral. Koolipsühholoogi ülesandeks on hinnata nii õpilaste psühholoogist arengut kui õppeprotsessi mõjutavaid tegureid. Koolipsühholoog on valmis aitama nii õpilasi, lapsevanemaid kui ka õpetajaid.