Skip to content Skip to navigation

Õpiedukeskus

Õpiedukeskuse juht, hariduslike erivajadustega (HEV) õpilaste õppe koordinaator Evelin Laul

evelin.laul[at]kivilinn.tartu.ee, telefon 746 0070

ruum A317

Sotsiaalpedagoog Evelin Lahesoo

evelin.lahesoo[at]kivilinn.tartu.ee, telefon 746 0070

ruum A317

Sotsiaalpedagoog Jaana Truuts

jaana.truuts[at]kivilinn.tartu.ee, telefon 746 0070

ruum A317

Eripedagoog Elma Piirimägi

elma.piirimagi[at]kivilinn.tartu.ee

ruum B307


Õpilasnõustaja Reilika Hunt

reilika.hunt[at]kivilinn.tartu.ee, telefon 746 0070

ruum A317


Toetav õpetaja Kristel Kool
 

Ruum A313 T-R 8:30-9:00 on Õpiedukeskuses lapsevanemate jaoks vaba vastuvõtu aeg ilma eelneva kokkuleppeta.
 

Tartu Kivilinna Kooli Õpiedukeskuse koosseisu kuuluvad hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordinaator ja kooli tugiosakonna juhataja, eripedagoog, psühholoog, sotsiaalpedagoogid ja õpilasnõustaja.

 

Õpiedukeskuse  ülesanne on tagada süsteemne üldine tugi koolis kõigile õpilastele. Samuti koordineerib ja korraldab kooli Õpiedukeskus tõhustatud ja erituge koostöös kooliväliste spetsialistidega. Õpiedukeskuse liikmed hindavad õpilastele rakendatud tugimeetmete tõhusust ning teevad ettepanekuid edaspidiseks (pedagoogiliseks) tööks. Igapäevaste ülesannete hulka kuulub ka mitmekülgne õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate nõustamine või selle koordineerimine.

 

Evelin Laul- Õpiedukeskuse juhataja ja hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordinaator (HEVko) toetab ja juhendab õpetajaid ja vajadusel ka lapsevanemaid lapse hariduslike erivajaduste väljaselgitamisel. Ta koordineerib erinevate tugimeetmete rakendamist (õpiabi, individuaalne õppekava, pikapäevarühm, ainekonsultatsioonid) koolisiseselt ning teeb ettepanekuid edasiseks pedagoogiliseks tööks. Lisaks koordineerib HEVko koostööd haridusasutuse väliste spetsialistide ja komisjonidega õpilase haridusliku erivajaduse välja selgitamiseks või sobivamate õppimistingimuste määramiseks. Ta jälgib rakendatud tugimeetme tõhusust, kutsub vajadusel kokku ümarlaua ning nõustab lapsevanemaid. HEVko juhendab õpetajaid hariduslike erivajadustega õpilaste individuaalse arengu kaartide täitmisel ning individuaalsete õppekavade koostamisel. Ta aitab õpetajaid ka andekate õpilaste identifitseerimisel ning vajadusel töö korraldamisel andekate õpilaste arengu toetamiseks.

Elma Piirimägi- eripedagoog ja õpiabirühma õpetaja toetab ja nõustab nii õpetajaid kui lapsevanemaid õpilase kõneprobleemide korral, viib I kooliastmes läbi logopeedilise õpiabi tunde ja vajadusel osaleb õpetaja ja/või lapsevanema nõustamisel. Logopeedilise õpiabirühma tundides osalevad õpilased, kelle suuline või kirjalik kõne areneb eakohase normiga võrreldes aeglasemalt. Logopeedilise õpiabi õpetaja töö põhieesmärk on toetada eelkõige kirjaliku ja suulise kõne nende külgede arengut, millest otseselt sõltub õppeedukus. Nendeks on lugemine, kirjutamine, väljendusoskus.

Jaana Truuts, Evelin Lahesoo - sotsiaalpedagoogid tegelevad igapäevaselt selle nimel, et ära hoida ja leevendada erinevate sotsiaalprobleemide teket koolis. Vajadusel loob sotsiaalpedagoog võrgustiku, kuhu võivad olla kaasatud lapsevanemad, õpetajad, sotsiaaltöötajad, noorsoopolitsei ning muude ametkondade ja instantside esindajad. Sotsiaalpedagoogid puutuvad kokku koolikohustuse ja kodukorra täitmise eirajatega, käitumis- ja kohanemisraskustega õpilastega ja nende lähikonnaga, vägivalla ja sotsiaalse tõrjutuse probleemidega, õpilaste. Vajadusel nõustavad nad nii õpetajaid kui lapsevanemaid sotsiaalsetes küsimustes.

Jaana Truuts - karjäärikoordinaator tegeleb karjäärinõustamise koordineerimisega põhikooli III kooliastmes, korraldab õpilaste esmast nõustamist/juhendamist karjääriotsuste ja õpivalikute tegemisel ning juhendab õpetajaid karjääriõppe integreerimisel ainetundidesse.

Õpilasnõustaja toetab õpilasi, lapsevanemaid ning koolitöötajaid laste arengu eesmärgil ning lähtub oma tegevuste planeerimisel eeskätt lapse parimatest huvidest. Nende töövaldkondade hulka kuulub lapse arengut mõjutavate tegurite hindamine, nõustamine, konsulteerimine ning koostöö nii lapsevanemate kui kooliväliste spetsialistidega. Õpilasnõustaja nõustab õpilasi nii individuaalselt kui grupiviisiliselt, abistades neid valikute ja otsuste tegemisel, eneseteadvuse kujunemisel, isikliku elu ja õppetööga seotud probleemide lahendamisel, suhtlemisoskuste omandamisel, enesehinnangu korrigeerimisel, kriisisituatsioonist väljatulemisel.

Reilika Hunt - õpilasnõustaja ametikoha eesmärk on koostöös juhtkonna, ülejäänud  tugipersonali, õpetajate, õpilaste ning nende vanematega toetada koolis õpilaste arengut. Õpilasnõustaja abistab õpilasi nende õppimis-, mõtlemis-, tunde- ja käitumisprobleemide puhul. Ta tegeleb individuaalselt või väikeses rühmas õpilastega, kes ei tule õppimisega ja/või iseseisva töö tegemisega toime ning vajadusel on õpilasele toeks ka ainetunnis. Õpilasnõustaja annab soovitusi ka sotsiaalsete probleemide lahendamisel, nõustab lapsi, õpetajaid kui ka lapsevanemaid. Panustab laste paremasse toimetulekusse igapäevases õppetöös, kujundab ja arendab õpioskusi ning õpetab õppimistehnikaid.

Kristel Kool - toetav õpetaja ja õpiabi õpetaja ülesanne on aidata neid õpilasi, kes õpi- ja käitumis- või keskendumisraskuste tõttu ei suuda õpetaja ja ülejäänud klassi tempoga sammu pidada. Ta abistab tuge vajavaid õpilasi õppetundides, individuaalselt või väikeses grupis. Toetav õpetaja teeb koostööd teiste koolis töötavate tugispetsialistidega ning klassi- ja aineõpetajatega. Õpiabitundides tegeleb õpetaja nende õpilastega, kes vajavad ainealaste teadmiste ja oskuste omandamiseks individuaalsemat lähenemist.

 

Peamised tugimeetmed koolis lapsevanema või Õpiedukeskuse ettepanekul

Ainekonsultatsioon on esmane ainealane tugi õpilastele, kellel on tekkinud ajutine mahajäämus eeldatavate õpitulemuste saavutamisel või ainealane täiendav juhendamine eriliselt andekatele õpilastele aineolümpiaadide, võistluste, konkursside jms ettevalmistamiseks. Tegevus toimub õppetunni väliselt õpetaja poolt kindlaks määratud ajal. Konsultatsioonitundides on võimalik vastata järele kontrolltöid ning saada täiendavat ainealast abi. Ainekonsultatsioonid on mõeldud kõigile II ja III kooliastme õpilastele ning nende toimumise aja määrab iga aineõpetaja individuaalselt.

Pikapäevarühm direktori käskkirjaga on mõeldud II ja III kooliastme õpilastele, kellel on ühes või mitmes õppeaines ajutised õpiraskused ning kes vajab regulaarset aineõpetaja lisaabi positiivsete õpitulemuste saavutamisel. Õpilastel on kohustus käia aineõpetajate juures õppimas regulaarselt kokkuleppelistel aegadel.

Õpiedukeskuse pikapäevarühm on ajutine tugimeede II ja III kooliastme õpilastele, kellel on probleeme hoolsusega või kes vajavad välist kontrolli igapäevaste õppeülesannete täitmisel. Õpiedukeskuse liikme(te) juhendamisel tehakse päevast kokkuvõte, selgitatakse välja järgmise päeva õppeülesanded ning koostatakse järelvastamiste või konsultatsioonitundide graafik. Õpiedukeskuse pikapäevarühmas käimise periood lepitakse kokku sotsiaalpedagoogi või HEVko-ga ning iga pikapäevarühmas osalemine fikseeritakse kirjalikult õpilase allkirjaga.

Õpiabirühm on üldine tugimeede põhikooli õpilasele, kes vaatamata klassi- ja aineõpetajate abile ja nõustamisele ei suuda saavutada positiivseid õpitulemusi ning vajab õpioskuste ja -harjumuste kujundamiseks toetavat õppekorraldust ja/või vajab logopeedilist abi suulise ja kirjaliku kõne arengu toetamisel. Tulenevalt lapse vajadusest tegeletakse erinevaid meetodeid ja eripedagoogilisi võtteid kasutades nii õppeaine sisulise poolega kui taju-, tähelepanu-, mälu- ja mõtlemisprotsesside arendamisega. Olulisel kohal on õpioskuste kujundamine, sh püsivuse ning keskendumisvõime toetamine ja abimaterjalide ja –võtete kasutama õpetamine. Õpiabitunnid toimuvad nii ainetundidega paralleelselt kui tunnivälistel aegadel kindla õpetaja juhendamisel. Õpilased on rühma määratud aineõpetaja tähelepanekute ja/või eripedagoogilise uuringu alusel lapsevanema kirjalikul loal. Õpiabi rühma suurused kinnitab direktor HEVko ja aineõpetaja ettepanekute alusel ning õpiabi rühma töö kohta peetakse arvestust vastavas Stuudiumi päevikus.

Individuaalset õppekava (IÕK) rakendatakse õpilasele, kellel tekib ajutine mahajäämus eeldatavate õpitulemuste saavutamisel (kaasaarvatud mitterahuldav perioodihinne), kelle tervislik olukord ei võimalda klassiga ühise töökava järgi õppimist või kes vajab kõrgendatud nõudmisi õppetöös tulenevalt andekusest. IÕK rakendamisel lähtutakse nii lapsevanema, aineõpetaja kui kooliväliste spetsialistide arvamusest ja soovitustest. IÕK on vajalik, kui õpilase ainealaste pädevuste saavutamiseks on vajalik klassi üldise töökavaga võrreldes märkimisväärsete erisuste rakendamine. IÕK võib õpilasele vajadusel koostada nii ühes kui mitmes õppeaines ning sellega võib sätestada õpilase suhtes kohandusi ja muudatusi õppeprotsessis, õpikeskkonnas, õppesisus ning hindamises. Õpilasega töötamiseks koostab vastava aine õpetaja (koostöös vajalike tugispetsialistide ja HEV õppe koordineerijaga) individuaalse plaani. IÕK järgi õppivate õpilaste nimekirja kinnitab kooli direktor käskkirjaga. Individuaalne õppekava koostatakse ühe õppeperioodi, poolaasta või õppeaasta kohta.

NB! Kooli otsusel individuaalset õppekava rakendades on selle aluseks põhikooli riiklik õppekava.

 

Peamised tugimeetmed koolis piirkondliku nõustamiskomisjoni otsusel

Individuaalse õppekava (IÕK) rakendamine piirkondliku nõustamiskomisjoni  otsusel võimaldab:

  1. asendada või vähendada õpitulemusi ühes või mitmes õppeaines (nt õpilane õpib matemaatikas enda reaalsete võimete tasemel);
  2. asendada kohustuslikke aineid või neist vabastada (nt kehaline kasvatus füüsilise puudega õpilasel, kes kasutab rehabilitatsiooniplaanis ettenähtud teraapiaid; muusikaõpetus tugeva kuulmislangusega õpilasel; B-võõrkeel kõnepuudega või spetsiifilise lugemis- ja kirjutamishäirega õpilasel);
  3. teha olulisi erisusi õppesisus, õppekorralduses ja hindamises (erialaspetsialisti hinnangule toetudes).

 

NB! Nõustamiskomisjoni otsusega IÕK järgi õppiv õpilane võib teha raskusi tekitavas õppeaines põhikooli lõpueksamina koolieksami (lõpetamise alus on IÕKs määratud õpitulemuste saavutatus).

 

Koduõpet tervislikel põhjustel rakendab kool vaid nõustamiskomisjoni soovitusel ja vanema taotlusel. Tervislikel põhjustel koduõppel olevale õpilasele koostatakse individuaalne õppekava. Koduõppel olevate õpilaste õpet koordineerib õppejuht.    

Kõik haridusliku erivajadusega õpilased ning koolis nende toetamiseks rakendatud tugimeetmed kantakse sisse Tartu haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO. Tunnistusele ja õpinguraamatusse sellekohast märget ei jää.